Privacy- en cookieverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

JSE ict-experts verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die JSE ict-experts van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door JSE ict-experts in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • IP-adressen

Verwerkt JSE ict-experts ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. JSE ict-experts verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met JSE ict-experts, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit JSE ict-experts. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van JSE ict-experts. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JSE ict-experts gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt JSE ict-experts zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacystatement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

JSE ict-experts zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

JSE ict-experts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookieverklaring

Bij het bezoek aan deze website kunnen wij gegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in indirecte zin doordat wij gebruik maken van specifieke software (zie onder). 
Wij respecteren uw privacy en zullen uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerken. Wij verwerken gegevens die zijn verkregen op basis van gebruik van deze website om herkomst en gedrag van doelgroepen op deze website te kunnen analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.

Cookies

JSE ict-experts gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Op de website gebruiken we Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De bewaarperiode van gegevens voor gebruikers en gebeurtenissen is maximaal 38 maanden. JSE ict-experts heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Bij Google hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De informatie uit Google Analytics wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SalesFeed

Aan deze website is SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed-software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden. Kijk voor meer informatie en het wettelijk kader op de website van SalesFeed.

Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door de SalesFeed Software. Deze cookie betreft een sessie-cookie oftewel een first party cookie. Een sessie-cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door SalesFeed-software.

Leadinfo

Aan deze website is Leadinfo Software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De software verwerkt hiertoe IP-adressen van bezoekers. Leadinfo werkt zelf niet met cookies om bedrijven te herkennen. Hiervoor worden twee first party cookies gezet. Deze cookies worden niet gekoppeld aan andere informatie en er wordt niets gedeeld met andere partijen. Voor deze cookies is volgens de privacywet en cookiewet geen toestemming nodig. Zie voor meer info de website van Leadinfo.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar support@jse.nl.

Beveiliging

JSE ict-experts hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. JSE ict-experts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij JSE ict-experts toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval JSE ict-experts gebruik maakt van de diensten van derden, zal JSE ict-experts in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacyrechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal JSE ict-experts u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via support@jse.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via support@jse.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25 mei 2018.